Označavanje hrane

Označavanje hrane

Informiranje potrošača o hrani

IZVOR : http://www.mps.hr/default.aspx?id=5851

Označavanje hrane - Informiranje potrošača o hrani

Označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane najvažniji su oblici komunikacije subjekta u poslovanju s hranom (proizvođača, trgovca, ugostitelja i svakog drugog subjekta u poslovanju s hranom koji na tržište stavlja hranu) s potrošačem te je jedno od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih uz hranu.

Sukladno načelu zaštite vlastitih interesa, potrošači moraju biti potpuno informirani o hrani koja je stavljena na tržište i koja im se nudi te im se na taj način omogućava izbor hrane koju će kupiti i konzumirati.

Označavanje, reklamiranje i prezentiranje, odnosno informiranje potrošača o hrani, mora biti takvo da ne obmanjuje krajnjeg potrošača osobito glede sastava, količine, trajnosti, podrijetla, postupka proizvodnje, karakteristika hrane, prirode, identiteta i svojstava hrane. Odgovornost za označavanje, reklamiranje i prezentiranje zapakirane ili pretpakirane hrane ima proizvođač ili onaj koji hranu pakira ili stavlja na tržište, a koji ima sjedište u Europskoj uniji.

Za označavanje, odnosno informiranje potrošača o nezapakiranoj ili nepretpakiranoj hrani odgovoran je subjekt u poslovanju s hranom koji hranu prodaje krajnjem potrošaču.

Za donošenje i tumačenje propisa o općem označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane, odnosno informiranje potrošača o hrani kao i za označavanje energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti hrane nadležna je Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike.


Zakonski akti:

Zakon o hrani (Narodne novine, broj 81/201314/2014)

Uredba Komisije (EZ) br. 608/2004 o označivanju hrane i sastojaka hrane s dodatkom 
          fitosterola, estera fitosterola, fitostanola i/ili estera fitostanola

Uredba Komisije (EU) br. 718/2013 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 608/2004 o označivanju hrane i 
         sastojaka hrane s dodatkom fitosterola, estera fitosterola, fitostanola i/ili estera fitostanola

Zakon o informiranju potrošača o hrani (Narodne novine, broj 56/201314/14)

Uredba (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 
          1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage 
          Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, 
          Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 
         2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1155/2013 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 
          Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani u pogledu informacija o 
         odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1337/2013 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe 
          (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu navođenja zemlje podrijetla ili 
             mjesta podrijetla za svježe, rashlađeno i smrznuto svinjsko, ovčje i kozje meso te meso peradi 
             (primjenjuje se od 15. travnja 2015.)

          Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 78/2014o izmjeni priloga II. III. Uredbi (EU) br. 
          1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani, u pogledu 
          određenih žitarica koje uzrokuju alergije ili netoleracije i hrane s dodatkom fitosterola, 
          estera fitosterola, fitostanola i/ili estera fitostanola

Podzakonski akti:

Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (Narodne novine, br. 63/2011
         79/2011 i 90/2013)

Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (Narodne novine, broj 29/2009

Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada (Narodne 
         novine, broj 26/2013)

 
Napomena:
 
Subjekti u poslovanju s hranom do 12. prosinca 2014. godine mogu označavati hranu prema jednom od sljedećih načina:

  1. Sukladno odredbama Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (Narodne novine, br. 63/2011, 79/2011 i 90/2013) i Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (Narodne novine, broj 29/2009), kada isti prestaju biti na snazi; ili
  2. Sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, čija je provedba osigurana Zakonom o informiranju potrošača o hrani (Narodne novine, broj 56/2013).

 
Od13. prosinca 2014. godine subjekti u poslovanju s hranommoraju označavati hranu prema odredbama Uredbe (EU) br. 1169/2011, osim u dijelu navođenja energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti hrane.

Nutritivna deklaracija odnosno navođenje energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti hrane postaje obvezno od13. prosinca 2016. godine za svu hranu, a navodi se kako je propisano člancima od 30. do 35. Uredbe (EU) br. 1169/2011 (iznimke Prilog V. Uredbe – hrana na koju se ne primjenjuje zahtjev obveznog navođenja energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti).

Subjekti u poslovanju s hranom koji se odluče za dobrovoljno navođenje energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti hrane prije 13. prosinca 2016. godine moraju ih navoditi prema jednom od sljedećih načina:

  1. do 12. prosinca 2014. godine:

         prema Pravilniku o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (Narodne novine, broj 29/2009) ako 
         ostale podatke navode prema Pravilniku o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane 
         (Narodne novine, broj 63/201179/2011 i 90/2013) ili

         sukladno člancima od 30. do 35. Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, 
         ako ostale informacije navode prema istoj Uredbi;

   2.    od 13. prosinca 2014. godine isključivo sukladno člancima od 30. do 35. Uredbe (EU) br.                           1169/2011.