Licenciranje

 

Sukladno Zakonu o obrtu (NN 143/2013), čl.56. i Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (NN 37/2015)., za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnik i trgovačko društvo moraju imati Dozvolu (Licenciju) za prijem učenika. Dozvola (Licencija) izdaje se obrtnicima i pravnim osobama koje ispunjavaju materijalno-kadrovske uvjete za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Uvjeti za izdavanje dozvole (licencije)

Materijalno-kadrovski uvjeti podrazumijevaju odgovarajući prostor za obavljanje djelatnosti sukladno odredbi članka 11. Zakona o obrtu, odnosno odgovarajuće radno mjesto za učenika, zatim odgovarajuću opremu (strojevi, uređaji, alati i slično) koja omogućava provedbu programa praktične nastave i vježbi naukovanja za pojedino zanimanje, primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoliša kao i propisanih sanitarnih standarda te ispunjavanje uvjeta iz članka 56. stavaka 3. do 7. Zakona o obrtu vezanih uz stručnu spremu mentora.

Osobe koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja mogu biti:

 • osobe s položenim majstorskim ispitom;
 • osobe kojima se priznaju prava kao i osobama s položenim majstorskim ispitom (osobe sa završenom odgovarajućom srednjom stručnom spremom i najmanje 5 godina radnog iskustva u zanimanju do 01.07 1994.; srednja stručna sprema mora biti stečena prije stjecanja radnog iskustva) ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;
 • osobe koje imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i najmanje 10 godina radnog iskustva do 10. prosinca 2013. u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja, ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika.
 • osobe sa završenim odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;

Za postupak izdavanja dozvole (licencije) potrebno je priložiti:

 1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ( LICENCIJE)
 2. RJEŠENJE O OBRTU/OBRTNICU – (preslika) za osobe koji imaju vlastiti obrt ili RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA u kojem se vidi da imate upisanu djelatnost za koju želite dobiti licencu (preslika).
 3. PRESLIKU MAJSTORSKE DIPLOME / POTVRDE O POLOŽENOM MAJSTORSKOM ISPITU i izvadak iz HZMO iz kojeg se vidi da je osoba koja će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja zaposlena u Vašoj tvrtki, ili: za osobe koje nisu položile majstorski ispit: Presliku Svjedodžbe završene škole u zanimanju za koje se traži dozvola (licencija), presliku radne knjižice iz koje je vidljiv radni staž u struci od 10 godina do 10.12.2013.g. ili potvrdu o ostvarenom radnom stažu izdanu od HZMO-a i Potvrdu o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika .
 4. ZAPISNIK O OCJENI OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja (preslika).
 5. RJEŠENJE O NEKAŽNJAVANJU (ne starije od 6 mjeseci) za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja .
 6. ISPUNJENI OBRAZAC ZA IZDAVANJE POTVRDE SUDA ČASTI Hrvatske obrtničke komore da Vam nije oduzeto pravo na primanje naučnika na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja .
 7. POTPISANU SUGLASNOST ZA TRAŽENJE PODATAKA za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja .
 8. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja . Troškovi postupka licenciranja iznose 600,00 kuna i plaćaju se temeljem izdanog računa nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje licence u Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II u Zagrebu. Nakon izdavanja Dozvole obrt ili pravna osoba dužna je prijaviti promjenu naziva, sjedišta ili imena osobe koja poučava učenika i poslati dokumentaciju kojom dokazuje nastalu promjenu, Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II, Zagrebu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Ured za obrazovanje OKBPŽ:

tel.  035/442-356;

e-mail: obrazovanje-sb@hok.hr