Licenciranje

 

Sukladno Zakonu o obrtu (NN 143/2013), čl.56. i Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (NN 107/2020)., za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnik i trgovačko društvo moraju imati Dozvolu (Licenciju) za prijem učenika. Dozvola (Licencija) izdaje se obrtnicima i pravnim osobama koje ispunjavaju materijalno-kadrovske uvjete za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Uvjeti za izdavanje dozvole (licencije)

Materijalno-kadrovski uvjeti podrazumijevaju odgovarajući prostor za obavljanje djelatnosti sukladno odredbi članka 11. Zakona o obrtu, odnosno odgovarajuće radno mjesto za učenika, zatim odgovarajuću opremu (strojevi, uređaji, alati i slično) koja omogućava provedbu programa praktične nastave i vježbi naukovanja za pojedino zanimanje, primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoliša kao i propisanih sanitarnih standarda te ispunjavanje uvjeta iz članka 56. stavaka 3. do 7. Zakona o obrtu vezanih uz stručnu spremu mentora.

Mentori koji izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja mogu biti:

 • osobe s položenim majstorskim ispitom u odgovarajućoj kvalifikaciji
 • osobe koje ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje 7 godina radnog iskustva u kvalifikaciji za koju izvodi naukovanje te položen ispit kojim dokazuje osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
 • osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
 • fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenim odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju.

Obrtnik i pravna osoba izvode naukovanje putem mentora koji može biti vlasnik obrta, odnosno zaposlenik obrta ili pravne osobe.

Dozvola se izdaje s rokom važenja od sedam godina.

Cijena licencije je 1.000,00 kn.

ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE LICENCE PRILAŽE SE SLIJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

1. dokaze o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno stečenom radnom iskustvu, osoba koje izvode naukovanje:

a) dokaz o priznavanju prava sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu (preslika), ili

b) dokaz o stečenom majstorskom zvanju ukoliko je majstorski ispit priznat u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju (preslika), ili

c) diploma/svjedodžba o stečenoj kvalifikaciji više ili visoke stručne spreme odnosno 1. ili 2. razine visokog obrazovanja (6 i 7 razina Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) (preslika), ili

d) dokaz o statusu izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna (preslika), preslika radne knjižice za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika), ili

e) svjedodžba o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju (preslika), presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,

f) ovjerena preslika ugovora o radu ukoliko je mentor zaposlenik obrtnika ili pravne osobe.

2. zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode naukovanje ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa (preslika)

3. uvjerenje o nekažnjavanju podnositelja zahtjeva i/ili mentora (ne starije od šest mjeseci)

4. suglasnost za traženje podataka o pravomoćnoj osuđivanosti podnositelja zahtjeva i/ili mentora

5. preslika osobne iskaznice

6. Ugovor o zajedničkoj provedbi naukovanja u slučaju kada se podnosi zahtjev za dozvolu (licenciju) za zajedničko izvođenje naukovanja.

7.  Dokumenti koje pribavlja POK

 • Izvadak iz Obrtnog ili Sudskog registra odnosno Registra udruga
 • Dokaz o položenom majstorskom ispitu
 • Dokaz o stečenim kompetencijama vezanih uz stjecanje osnovnih znanja o poučavanju učenika
 • Obavijest Državnom inspektoratu vezano uz primjenu mjera zaštite na radu
 • Zahtjev prema Ministarstvu pravosuđa vezano uz podatke o pravomoćnoj osuđivanosti podnositelja zahtjeva i/ili mentora
 • Zahtjev Tajništvu Suda časti za obrtnika/pravnu osobu ukoliko podnositelj zahtjeva ne želi samostalno podnijeti zahtjev vezano uz pravo primanja učenika na naukovanje
 • Izvješće Državnog inspektorata o primjeni propisa iz područja zaštite na radu
 • Posebno uvjerenje za fizičku osobu Ministarstva pravosuđa
 • Potvrda Suda časti Hrvatske obrtničke komore da nije oduzeto pravo na primanje naučnika na naukovanje
 • Zapisnik komisije za licenciranje

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Ured za obrazovanje OKBPŽ.

tel.  035/442-356; e-mail: obrazovanje-sb@hok.hr